Tisková zpráva z konference Jihlava vzdělává kulturou

3. listopadu 2017 proběhla v Jihlavě v DIODu konference „Jihlava vzdělává kulturou“. Téměř 80 účastníků z oblasti školství a kultury diskutovalo o možnostech vzájemné spolupráce. Na konferenci navážou pravidelná setkání v rámci projektu inkubátor, která pomohou místním kulturním organizacím zhodnotit svůj potenciál a podpoří zkvalitnění jejich vzdělávacích programů. Smyslem inkubátoru je usnadnit práci pedagogům v Jihlavě a blízkém okolí zapojit do výuky kreativní metody, které zvýší zájem žáků o učení. Inkubátor podporuje vzdělávací programy, které naplňují RVP a kladou důraz na klíčové kompetence. Inkubátor tak posílí pozici krajského města, jakožto centra vzdělávání.

Akci podporuje Statutární město Jihlava a je součástí realizace akčního plánu Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, který byl schválen Zastupitelstvem Statutárního města Jihlavy v dubnu 2017.

Náměstek primátora Jaromír Kalina a vedoucí odboru školství Tomáš Koukal přivítali účastníky konference. Příspěvky zahájil Bohumil Kartous z EDUin, který ukotvil východiska inkubátoru s důrazem na stále se měnící trh práce, který nelze v horizontu několika let přesně předpovídat. Jako zásadní cíle vzdělávání proto vidí ve zlepšování měkkých dovedností a především schopností dále se učit a reagovat na změnu. Svá tvrzení opíral mimo jiné o Future of Jobs Report Světového ekonomického fóra, které jmenuje deset nejdůležitějších dovedností budoucnosti, mezi něž se řadí např. komplexní řešení problémů, kritické myšlení, kreativita, řízení lidí, koordinace s ostatními, emocionální inteligence… Právě inkubátor se zaměří na hodnotu uměleckého vzdělávaní, jež neslouží pouze k výchově talentů nebo ke kultivaci diváků, ale je prostředkem adaptace na nové podmínky. Tyto paralely mezi uměleckým a obecným vzděláváním uváděl na příkladech z hudební tvorby rektor brněnské JAMU Prof. Ivo Medek, kdy schopnost komponovat - tedy skládat věci do logických celků, improvizovat - tedy kreativně reagovat na aktuální situace, dirigovat - tedy vést tým a spolupracovat, vzájemně si naslouchat, jsou všeobecně důležité dovednosti přenositelné z hudebního světa do praxe. Ivo Medek rovněž poukázal na smysluplnost inkubátoru v jeho regionálním zaměření.

Další hosté demonstrovali tyto kvality uměleckého vzdělávání na svých ukázkách dobré praxe: ředitelka Centra choreografického rozvoje Marie Kinsky a vedoucí projektu Škola tančí Markéta Kafková, ředitelka galerie hrou ve Sladovně v Písku Tereza Dobiášová, koordinátorka mezinárodního projektu Kreativní partnerství Katarina Kalivodová ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, lektor z Centra současného umění DOX Jiří Raiterman, rektor brněnské JAMU Prof. Ivo Medek programem Slyšet jinak a výkonná ředitelka projektu Mini Plzeň Lenka Hubáčková. Mezi hosty byli zastoupeni také samotní učitelé, kteří sdíleli svou zkušenost nabytou s těmito programy ve svých třídách.

V odpoledním bloku se představily místní kulturní organizace, které se do Inkubátoru zapojí:
Horácké divadlo, Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Dům Gustava Mahlera, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny, UNArchitekti. Z široké nabídky aktivit a zaměření kulturních organizací, mezi něž patří mimo jiné dramatické umění, architektura, literatura, místní historie, výtvarná a audiovizuální tvorba, jasně vyplývá velký potenciál. Představitelé z těchto institucí projevili chuť vyjít školám vstříc a nastavit své programy podle potřeb škol. Následující kulaté stoly umožnili zájemcům v užším kruhu debatovat zcela konkrétní a praktické otázky spolupráce v Jihlavě. Svůj zájem a své názory zde vyjádřili také zástupci místních škol.

O inkubátor projevil zájem také ředitel krajské organizace Vysočina Education Roman Křivánek. Eva Nováková, vedoucí terénních programů SOVY z oblastní charity Jihlava kvitovala, že prezentované programy přirozeně naplňují požadavky inkluze. Mimo jiné se konference také účastnili zástupci odboru školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu Jihlava, ale i z města Písku, z organizací Tanec Praha, NISA ART, KD Mlejn z Prahy 5, Filharmonie Gustava Mahlera v Jihlavě, Panského dvora v Telči a další…

Na konferenci navážou přípravné práce „inkubátoru“, který by měl naplno odstartovat po novém roce a vyvrcholit zhruba v květnu veřejným setkáním, na kterém budou odprezentovány výsledky.
Zájemci o zapojení z řad učitelů a dalších pedagogických pracovníků jsou vítáni a mohou se hlásit koordinátorům projektu. 

JIHLAVA VZDĚLÁVÁ KULTUROU

3. listopadu 2017 proběhla v Jihlavě v DIODu konference „Jihlava vzdělává kulturou“