KONFERENCE "Jihlava vzdělává kulturou"

3.11.2017, 10 - 15 hod, DIOD, Jihlava

Na konferenci se představí příklady kulturních nebo uměleckých projektů z ČR, které efektivně naplňují vzdělávací potřeby škol v předmětech a tématech jako je například matematika, dějepis/ místní historie, fyzika, multikulturní a mediální výchova, výchova demokratického občana nebo finanční gramotnost a skrze metody z oblasti umění dokáží zvýšit zájem žáků a studentů o danou látku.

Na konferenci naváže půlroční proces „inkubátoru“ (listopad 2017 - květen 2018), kdy budou obdobně zaměřené programy vznikat v Jihlavě v přímé spolupráci kulturních organizací a škol.

Konference je určena zástupcům kulturních organizací, pedagogům z mateřských, základních a středních škol v ORP Jihlava i z širšího regionu.

10:00

ÚVODNÍ PREZENTACE PROJEKTU „JIHLAVA VZDĚLÁVÁ KULTUROU“

(Tomáš Koukal, Jakub Deml - Statutární město Jihlava)

Představíme východiska a cíle inkubátoru a očekávané dopady.

10:20

VÝZVY SOUČASNÉHO ŠKOLSTVÍ / CO NABÍZÍ KULTURA A UMĚNÍ PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
(prof. Ivo Medek – rektor JAMU v Brně, Bob Kartous – EDUin o.p.s.)
Projekt ukotvíme v odborném diskurzu zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů a pokusíme se nahlédnout specifika regionu Vysočiny, především uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

10:45

PREZENTACE DOBRÝCH PRAXÍ V OBLASTI SPOLUPRÁCE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ A ŠKOL Z ČESKÉ REPUBLIKY  

(Projekty představí vždy zástupce organizace společně s učitelem z vybrané spolupracující školy)

  • Projekt Škola tančí / Marie Kinsky, Markéta Kafková + pedagog – představí možnosti využití tance a postupů choreografie pro výuku běžných předmětů, např. matematiky nebo přírodopisu

  • Sladovna Písek o.p.s. / Tereza Dobiášová + pedagog – představí koncept „galerie hrou“ a mnohaleté zkušenosti s tvorbou interaktivních výstav, které jsou populární mezi dětmi, rodiči i školami

  • Centrum současného umění DOX Praha / Jiří Raiterman + pedagog – představí vzdělávací programy k výstavám současného umění zaměřené na mediální a multikulturní výchovu

  • Společnost pro kreativitu ve vzdělávání o.p.s. / Katarina Kalivodová + pedagog  – budou sdílet zkušenosti s realizací mezinárodního projektu „Kreativní partnerství“ v podmínkách České republiky

  • Projekt Mini Plzeň /Lenka Hubáčková – představí unikátní projekt „města dětí“ realizovaného v Plzni, který se od roku 1979 z Mnichova postupně šíří po celém světě

  • Program Slyšet jinak / Ivo Medek – představí program, který již 15 let zkoumá možnosti hudební improvizace pro rozvoj kreativity.

12:00

MODEROVANÁ DISKUSE

12:20

OBĚD
(Oběd bude zajištěn pro účastníky v místě konání – zdarma)

13:00

JIHLAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE SE PŘEDSTAVUJÍ
Vybrané kulturní organizace (případně i jednotlivci nebo neformální sdružení) představí své vzdělávací nápady nebo projekty v jakékoliv fázi rozpracovanosti. Prezentace budou výzvou ke spolupráci směrem ke školám a učitelům.  

14:00

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE - DISKUSNÍ STOLY
Cílem inkubátoru je propojovat a proto bude závěr programu patřit společné diskusi. Kulaté stoly budou prostorem pro zpětnou vazbu od učitelů a škol směrem k jihlavským organizacím, současně budeme diskutovat o koncepčních a organizačních detailech průběhu inkubátoru.

15:00

ZÁVĚR - SHRNUTÍ A PŘEDSTAVENÍ DALŠÍCH KROKŮ INKUBÁTORU

ÚČAST PROSÍM POTVRĎTE DO PONDĚLÍ 30.10. na emailovou adresu JAKUB.DEML@jihlava-city.cz, případné dotazy směřujte na koordinátora akce pana Jakuba Demla, tel.: 605138833

 

ÚČAST NA KONFERENCI JE ZDARMA

 

ÚČAST NA KONFERENCI VÁS NEZAVAZUJE K ÚČASTI NA “INKUBÁTORU”

Setkání bude mít informační a diskusní charakter.

 

VÝHODY NÁSLEDNÉHO ZAPOJENÍ ŠKOL DO INKUBÁTORU (Co nabídne “inkubátor” školám a učitelům):

  • na základě Vašich požadavků a ve spolupráci s Vámi vzniknou vzdělávací programy šité na míru Vašim potřebám a podmínkám (programy mohou být realizovány jak v kult. organizacích, tak přímo u vás ve škole)

  • proces budou odborně garantovat zkušení experti a praktici z celé ČR

  • učitelé zapojení do procesu “inkubátoru” budou finančně odměněni

  • kvalitní projekty, které vzejdou z “inkubátoru” budou finančně podpořeny městem a budou následně realizovány ve školním roce 2018/2019 (případně v dalších letech jako opakující se projekt).

Akci pořádá Statutární město Jihlava a je součástí realizace akčního plánu Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, který byl schválen Zastupitelstvem Statutárního města Jihlavy v dubnu 2017.