Programy na školách v roce 2019/2020

programy podpořené statutárním městem Jihlava ve výzvě na Projekty v oblasti výuky a vzdělávání pro období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

3v1 – Dobré dílo Josefa Floriana

je vzdělávací program zaměřený na osud unikátní knihovny a lidský příběh neobvyklého nakladatele, svérázného pedagoga a pokorně šíleného mystika ze Staré Říše. Studenti navštíví tři kulturní instituce, v každé se budou zabývat tématem z jiného úhlu. Naučí se orientovat se v knihovním systému a signaturách, objeví princip a smysl knihovny jako originální sbírky. Prozkoumají vztah knih a umění. Doplní si historický kontext badatelskou formou, aktivně posoudí vliv společenské situace na vzdělávání a literaturu. V divadelní dílně vytvoří vlastní dramatické etudy, které povedou k vyjádření vlastního postoje na téma odkaz a dědictví, silná osobnost, autonomie a svobodné vyjádření.

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Časová náročnost: 60 + 90 + 120 min

Informace: Alexandra Frajová ved.sluzeb@knihovna-ji.cz

Realizátor: Městská knihovna Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava / Horácké divadlo Jihlava

Zapojená škola: PROGRAM HLEDÁ ŠKOLY

Hmizení

Program Hmizení přináší do školního prostředí společenskou reflexi dnešních ekologických problémů, konkrétně alarmující rychlost úbytku hmyzu v naší přírodě. Cílem projektu je nabídnout žákům orientaci v současném společenském a environmentálním dění, naučit je pracovat s informacemi, dále ukazovat formy aktivního občanství a jeho smysl, rozvíjet umělecký potenciál dětí a jejich schopnost veřejného vystupování.  
Zároveň žáci i pedagogové poznají i méně obvyklé prostředky občanské aktivity, jako je právě divadelní zpracování problému, které nabízí spolek TisíciHRAn. Výstupem z projektu bude odpolední divadelní prezentace práce všech skupin dětí v divadle Diod. Pozváni budou rodiče, učitelé, děti, zástupci města atd.  Na závěr proběhne diskuse nad možností realizace představených řešení.

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 42 vyučovacích hodin

Informace: Tereza Vohryzková, tisicihran@gmail.com

Realizátor: TisíciHRAn

Zapojená škola: PROGRAM HLEDÁ ŠKOLU

Náš street art

je celoroční projekt, kde si žáci vyzkouší přípravu vlastního streetartového projektu od návrhu, plánování, přes legislativu, zajištění propagace, převzetí zodpovědnosti za rozpočet, dokumentaci až po jeho vlastní realizaci. Program bude zaměřen na spolupráci ve třídní skupině, ale i na komunikaci s osobami mimo školní prostředí: s umělcem, s novináři, s policií a s úřady. Efektivní zapojení žáků a návaznost na další vyučovací předměty představuje rozmanitost programu.

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 13 x 90 min

Informace: Pavlína Pitrová, pitrova@ogv.cz

Realizátor: Oblastní galerie Vysočiny

Zapojená škola: ZŠ Křesťanská

Síla slova

Projekt se skládá ze dvou modulů: VYPRAV SE DO PŘÍBĚHU, který je zaměřen na živé vyprávění příběhů, LITERATURA NA ŽIVO pak bude představovat literární texty nejrůznějších žánrů v jejich mluvené podobě.
V obou modulech budou žáci aktivně zapojeni a spolu s pedagogy budeme objevovat možnosti jazyka, řeči, rozvíjet živou nevirtuální komunikaci a veřejnou interakci a budeme kultivovat dovednost uchopit a podat příběh. Cílem programu je vědomá práce s živým slovem a řečí, v přímém kontaktu s posluchači – diváky, tedy dovednost pracovat s informacemi, argumentovat v živé debatě, veřejně vystupovat, číst texty po smyslu, podrobit je kritickému myšlení nebo zaujmout a prezentovat vlastní názor. Součástí obou modulů bude závěrečné veřejné vystoupení.

Cílová skupina: jeden modul I. stupeň ZŠ, druhý modul II. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 10 stkání po 4 vyučovacích hodinách

Informace: Michala Piskačová, atelier@jihoceskedivadlo.cz

Realizátor: Verbarium z.s.

Zapojená škola: PROGRAM HLEDÁ ŠKOLU

Škola tančí

V projektu Škola tančí spolupracují vždy tandemy složené z profesionálního choreografa a pedagoga, tak aby individuálně připravili program vycházející z potřeb žáků a jednotlivých škol. Skrze kombinaci uměleckého a pedagogického způsobu práce s dětmi dochází k propojení konkrétního školního předmětu s pohybem. Projekt Škola tančí pracuje v běžné výuce s tématy školního kurikula (zlomky, vyjmenovaná slova, geometrické tvary, kontinenty apod). Pedagogové i žáci si tak osvojují nový nástroj pro výuku „tělo v pohybu“, jako další prostředek poznávání, zapamatování a názornosti. Na konci projektu třída prezentuje svou práci v rámci školy, ale také na mezinárodním festivalu KoresponDance.

Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ
Časová náročnost:  minimálně 20 vyučovacích hodin

Informace: Eva Papánková, eva.papankova@se-s-ta.cz

Realizátor: Centrum choreografického rozvoje  SE.S.TA

Zapojená škola: PROGRAM HLEDÁ ŠKOLU

Kniha jako objekt literárních a výtvarných příběhů

Žáci si vyzkouší svázat vlastní knihu (deník). Děti se dostávají s knihami denně do styku, v knihařské dílně BUK v Jihlavě, projdou celým procesem výroby. Naučí se nejen jak si svázat knihu sami doma, ale poznají i profesionální prostředí knihařské dílny a práci na jednotlivých strojích (knihařský lis, papšer, řezačka knižního bloku, zlatička…). Setkají se s různými materiály a osvojí si jejich vlastnosti při práci. Vlastnoručně vyrobené dílo by je mělo motivovat k další práci a záznamům k danému tématu. Případně i k tvorbě další vlastnoručně svázané knihy.

Cílová skupina: Žáci 4.–7. tříd ZŠ
Časová náročnost:  7 x 4 hodiny (28 hodin)

Informace: Marie Musilová, marie@dizen.cz

Realizátor:  Nabuku s.r.o.

Zapojená škola: PROGRAM HLEDÁ ŠKOLU

Divadelní hra v rámci předmětu Mediální výchova na ZŠ

Společný projekt ZŠ Seifertova a Horáckého divadla bude realizován po dobu celého školního roku, tedy od září 2020 do června 2021 v rámci volitelného semináře Mediální výchova (vyučující Mgr. Jan Spěváček).
Pod vedením divadelní lektorky Michaely Mikulové a dramaturgyně HDJ Barbory Jandové se žáci seznámí s divadelním prostředím, prohloubí a rozšíří novým způsobem své teoretické vědomosti získávané v předmětu Mediální výchova. S využitím technik a cvičení dramatické výchovy budou žáci rozvíjet své komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce, empatie, vyjadřování, ale i sebereflexi a reálné sebevědomí. Výstupem celoroční spolupráce bude realizace vlastního divadelního představení.

Cílová skupina: žáci 9. třídy ZŠ
Časová náročnost: školní rok od září 2020 do června 2021, 1x týdně 90min

Informace: Mgr. Barbora Jandová (HDJ) jandova@hdj.cz, Jan Spěváček (ZŠ Seifertova)

Realizátor: Horácké divadlo Jihlava

Zapojená škola: ZŠ Seifertova

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska