Programy na školách v roce 2019/2020

S novým cirkusem za poznáním II je vzdělávací projekt, jehož cílem je příprava představení na téma rozvíjející probíranou látku ve škole (učitel jakéhokoliv předmětu vybere téma, které chce s dětmi zpracovávat). Žáci se stanou účinkujícími a zároveň promotéry společného projektu, aby si vyzkoušeli, jak lze vybrané téma ilustrovat a dramatizovat prostřednictvím pohybu a akrobacie, a zároveň si osvojí základy práce v kulturním marketingu. Projekt bude realizován po dobu dvou měsíců a jeho výstupem bude veřejné představení.

Cílová skupina: 4 - 6 ročník ZŠ
Časová náročnost: 8 x 120min

Informace: Adam Hruška, adam.hruska@diod.cz

Realizátor: DIOD

Zapojená škola: ZŠ Havlíčkova

S novým cirkusem za poznáním II

Poznavame_sebe_i_svet_filmem01.jpg
Poznavame_sebe_i_svet_filmem.jpg

Cyklus provede žáky „krajinou zvuku" v jeho různých podobách. Obecný úvod seznámí žáky se zvukem/akustikou v širším kontextu. Zaměříme se na zvuk nejenom jako na fyzikální jev, ale také na to, jak ovlivňuje naše emoce, byť ho často zdánlivě nevnímáme. Zjistíme, v jakém ohledu se zvuk/sluch odlišuje od dalších lidských smyslů a v čem je unikátní. Jak mění a manipuluje vyznění mediálního obsahu (zprávy, film, dokument). Následující lekce a workshop představí zvuk z pohledu profesionálního zvukaře (vydáme se na lov zvuků) či profesionálních hudebníků, s nimiž se naučíme vytvářet vlastní hudbu s pomocí aplikace ve svém mobilu.

Cílová skupina: 7. - 9. ročník ZŠ
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin

Informace: Iva Honsová, vzdelavani@ji-hlava.cz

Realizátor: Centrum dokumentárního filmu

Zapojená škola: ZŠ Otokara Březiny

Krajinou zvuku

nas_street-art01.jpg
nas_street-art.jpg

je celoroční projekt, kde si žáci vyzkouší přípravu vlastního streetartového projektu od návrhu, plánování, přes legislativu, zajištění propagace, převzetí zodpovědnosti za rozpočet, dokumentaci až po jeho vlastní realizaci. Program bude zaměřen na spolupráci ve třídní skupině, ale i na komunikaci s osobami mimo školní prostředí: s umělcem, s novináři, s policií a s úřady. Efektivní zapojení žáků a návaznost na další vyučovací předměty představuje rozmanitost programu.

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 13 x 90 min

Informace: Pavlína Pitrová, pitrova@ogv.cz

Realizátor: Oblastní galerie Vysočiny

Zapojená škola: ZŠ Rošického

Náš street art

verbarium01.jpg
verbarium02.jpg

Prostřednictvím principů živého vyprávění (storytellingu) bude lektorka po dobu jednoho školního roku formou her rozvíjet se žáky jejich dovednost porozumět smyslu příběhu, vlastními slovy jej převyprávět, zformulovat a vystavět příběh vlastní, vystupovat na veřejnosti, mluvit a sdělovat obsah po smyslu, pracovat s hlasem, gestem, zaujmout pozornost posluchačů, rozvíjet vlastní představivost a naslouchat druhým, sdílet osobní zkušenost. Budeme společně pracovat s různými příběhy, budeme hledat, jaká témata jsou pro jednotlivé účastníky i skupinu - třídu (pří)nosná. V průběhu projektu proběhnou 3 společné reflexe v podobě srovnávacího dotazníkového průzkumu ve dvou třídách, v té, která se programu účastní a ve druhé, která tento program nevyužije. Na závěr školního roku připravíme s dětmi vypravěčské vystoupení. Výstupem programu bude také vyhodnocení dotazníků a jednoduchá metodika.

Cílová skupina: I. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 16-22 vyučovacích hodin

Informace: Michala Piskačová, atelier@jihoceskedivadlo.cz

Realizátor: Verbarium z.s.

Zapojená škola: ZŠ Havlíčkova

Příběhy

skola_tanci_jihlava_vzdelava_kulturou01.
skola_tanci_jihlava_vzdelava_kulturou02.

V projektu Škola tančí spolupracují vždy tandemy složené z profesionálního choreografa a pedagoga, tak aby individuálně připravili program vycházející z potřeb žáků a jednotlivých škol. Skrze kombinaci uměleckého a pedagogického způsobu práce s dětmi dochází k propojení konkrétního školního předmětu s pohybem. Projekt Škola tančí pracuje v běžné výuce s tématy školního kurikula (zlomky, vyjmenovaná slova, geometrické tvary, kontinenty apod). Pedagogové i žáci si tak osvojují nový nástroj pro výuku „tělo v pohybu“, jako další prostředek poznávání, zapamatování a názornosti. Na konci projektu třída prezentuje svou práci v rámci školy, ale také na mezinárodním festivalu KoresponDance.

Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ
Časová náročnost:  minimálně 20 vyučovacích hodin

Informace: Zuzana Demlová, zuzana.demlova@se-s-ta.cz

Realizátor: Centrum choreografického rozvoje  SE.S.TA

Zapojená škola: ZŠ Jungmannova

Škola tančí

kniha_buk_jihlava_vzdelava_kulturou01.jp
kniha_buk_jihlava_vzdelava_kulturou02.jp

Koncept celého programu je založen na propojení různých informačních médií (kniha, zvukový záznam, hra…) s literární a výtvarnou tvorbou knihy (deníku), kdy si žáci mohou vytvořit kompletní knihu od písmového a vizuálního záznamu až po „spojení“ jednotlivých listů v knihu. Předpokládáme, že dětmi vlastnoručně svázaná a vyzdobená kniha je bude motivovat k dalším záznamům k danému tématu. Část projektu proběhne v knihařské dílně Buk, která je vybavena tradičními stroji z litiny, které jsou stále plně funkční. Realizace 1: seznámení s projektem spolu s vyučujícím daného předmětu. Popis a ukázky jednotlivých částí knihy, dle kterých si žáci promyslí do další realizace výtvarnou podobu předsádek a vytvoří jeden až dva zápisy na dané téma. Poskládání a rozměření papírových složek, do kterých si žáci budou zaznamenávat slovně a kresebně své příběhy.

Cílová skupina: 4. - 6. ročník ZŠ
Časová náročnost:  7 x 4 hodiny

Informace: Marie Musilová, marie@dizen.cz

Realizátor: knihařská dílna BUK

Zapojená škola: ZŠ SCIO Jihlava

Kniha jako objekt literárních a výtvarných příběhů

Jihlava_vzdelava-kulturou_Fairytales.jpg
Jihlava_vzdelava-kulturou_Fairytales01.j

Projekt English through drama se zaměřuje na propojení výuky anglického jazyka a dramatické výchovy. Žáci si prohloubí svoje znalosti anglického jazyka a zažijí výuku angličtiny v netradiční podobě. Získají příležitost vyzkoušet si anglický jazyk v interakci. Zapojením dramatické výchovy budeme dále rozvíjet jejich pohybové dovednosti, schopnost improvizace. Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o studium angličtiny, podpořit kreativitu a vzájemnou spolupráci na tvůrčím díle.

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Časová náročnost:  24 vyučovacích hodin

Informace: Veronika Švomová, jihlava@helendoron.cz

Realizátor: Helen Doron Jihlava

Zapojená škola: ZŠ SCIO Jihlava

English Through Drama - Funny Fairytales