Budeme prezentovat 7 vzdělávacích programů

Zveme Vás na závěrečnou prezentaci - Jihlava vzdělává kulturou 2018

Horácké divadlo Jihlava 9. 5. 2018

15:00 – Prezentace: Od listopadu 2017 připravují zástupci kulturních organizací společně s učiteli vzdělávací programy přesně pro potřeby škol: Přijďte si vybrat!

16:30 – Kavárna: devět kulturních aktérů v jedné kavárně připraveno s učiteli neformálně diskutovat o své nabídce vzdělávacích programů: Přijměte místo!

Centrum dokumentárního filmu Cílová skupina: 9. ročník ZŠ a SŠ Časová náročnost: dlouhodobý program Poznáváme sebe i svět filmem je teoreticko-praktický workshop pro jedno pololetí. Žáci s pomocí profesionálů zaznamenají třemi různými tvůrčími přístupy pohled na školní akci, exkurzi, ale třeba i problém, se kterým se setkávají (např. v komunikaci: šikana, diskriminace, nebo téma z konkrétního předmětu: např. psaní příslovečných spřežek). Cílem nejsou pouze výsledné filmy, ale během celého procesu otvíráme různé pohledy na audiovizuální obsah. Postupně odkrýváme také způsoby manipulace obrazem a pracujeme na posílení měkkých dovedností jako např.: kritické myšlení, komunikace, kooperace, vyjednávání, sběr informací, objektivita, formulace a prezentace názoru, dlouhodobé i krátkodobé plánování, sebereflexe, vědomé vzdělávání… OBSAZENO / informace: Iva Honsová, vzdelavani@c-d-f.cz

Městská knihovna Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava / Horácké divadlo Jihlava Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ Časová náročnost: 60 + 90 + 120 min Tři v jednom /3 v 1/ je vzdělávací program, který spojuje tři kulturní instituce a společné téma regionálního charakteru – Jan Zahradníček, básník v době totality. Během jednoho vyučovacího dne studenti navštíví knihovnu, muzeum a divadlo, kde se budou zabývat tématem z jiného úhlu. Naučí se ověřit správnost textů, orientovat se v knihovním systému a signaturách a rozlišovat různé literární žánry, seznámí se s formální podobou citací v odborném textu. Doplní si historický kontext formou badatelského zpracování dokumentů a dobových propagačních materiálů, vyzkouší si autentické podmínky samizdatu. V divadelní dílně studenti zúročí získané informace a vytvoří dramatické etudy, které je na pozadí básníkova osudu povedou k vyjádření vlastního postoje k tématům jako je jinakost, vnitřní síla, svoboda, vztah k rodině a k rodnému místu. REZERVACE: Silvie Čermáková, cermakova@muzeum.ji.cz

Nultá generace Cílová skupina: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ Časová náročnost: 120 min. ArtDay přiblíží žákům současné mladé umění tak, aby vnímali, že má mnohem více funkcí a schopností, než se na první pohled zdá. Nejen, že nám může přinášet zážitek (krásy, radosti, smutku, strachu a dalších), ale učí nás i komunikovat, myslet, dívat se na sebe a okolí novým způsobem, kultivuje nás, činí nás dle výzkumů empatičtějšími. V době mnoha sociálních bublin může být skvělou příležitostí pro společně a intenzivně sdílený čas. Žáci zažijí úspěch a radost z tvorby. Žáci poznají pluralitu přístupů v současném umění prostřednictvím interaktivních her a výtvarných aktivit ve výstavě Nultá generace. Kvalitu vzdělávacího programu garantují odborní lektoři renomovaných galerií jako Centrum současného umění DOX nebo Galerie Rudolfinum. REZERVACE: Jakub Lerch, festival@nultagenerace.cz

UNArchitekti Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ Časová náročnost: 2x45 min. Moje škola / můj prostor je program, který probíhá v prostorách školy, v místě, které žáci velice dobře znají, tráví v něm hodně času, a proto by je měli pozitivně ovlivňovat. Žáci budou pod vedením architektky řešit zcela praktické úkoly jako práce s plány a půdorysy, různé druhy měření, řešení prostorových vztahů a souvislostí, formulování vlastních názorů. Program otevírá téma vztahu ke svému místu, domovu, městu jako součástí identity. Výchova studentů k pochopení architektury a vystavěnému prostředí by měla být nedílnou součástí vzdělávání, je důležitá pro kulturní úroveň společnosti a každého jeho obyvatele. REZERVACE: Jana Nováková, unarchitekti@seznam.cz

Dům Gustava Mahlera Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Časová náročnost: 90 min. Svět je velký orchestr seznámí žáky s významnou osobností města, s tehdejší Jihlavou, s jejími obyvateli či památkami. Snahou programu je vyvolat u dětí zájem o minulost, o návštěvy místních kulturních institucí i o kulturní bohatství regionu. V návaznosti na příběh malého Gustava Mahlera je v programu akcentováno vlastní uvědomění dětí ve smyslu „kdo jsem, kde jsem, co jsem dokázal a chci dosáhnout, co mě baví, co mě ovlivňuje, v čem jsem dobrý“. Program nabídne zážitkovou pedagogiku využívající prvky interaktivity, hry na hudební nástroje a tím i auditivní a taktilní prožitky či vyjádření sebe sama přes výtvarnou činnost. Děti budou aktivně zapojeny do světa velkého orchestru, samy si vytvoří hudební nástroje či se stylizují do role dirigenta. REZERVACE: Jana Součková, jana.souckova@jihlava-city.cz

DIOD Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ Časová náročnost: dlouhodobý program S novým cirkusem za poznáním je vzdělávací projekt, jehož cílem je příprava představení na téma rozvíjející probíranou látku ve škole (učitel jakéhokoliv předmětu vybere téma, které chce s dětmi zpracovávat). Žáci se stanou účinkujícími a zároveň promotéry společného projektu, aby si vyzkoušeli, jak lze vybrané téma ilustrovat a dramatizovat prostřednictvím pohybu a akrobacie, a zároveň si osvojí základy práce v kulturním marketingu. Projekt bude realizován po dobu dvou měsíců a jeho výstupem bude veřejné představení. OBSAZENO / informace: Adam Hruška, adam.hruska@diod.cz

Oblastní galerie Vysočiny Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Časová náročnost: dlouhodobý program Náš street art je celoroční projekt, kde si žáci vyzkouší přípravu vlastního streetartového projektu od návrhu, plánování, přes legislativu, zajištění propagace, převzetí zodpovědnosti za rozpočet, dokumentaci až po jeho vlastní realizaci. Program bude zaměřen na spolupráci ve třídní skupině, ale i na komunikaci s osobami mimo školní prostředí: s umělcem, s novináři, s policií a s úřady. Efektivní zapojení žáků a návaznost na další vyučovací předměty představuje rozmanitost programu. OBSAZENO / informace: Pavlína Pitrová, pitrova@ogv.cz

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square